Administratie- en accountantskantoren

Als accountants- en administratiekantoor is het prettig om een fiscalist in de ‘achterwacht’ te hebben. Veel van de vaak voorkomende fiscale vraagstukken kunnen uiteraard zelf opgelost worden. Maar het werkt sneller als vooraf zekerheid wordt gekregen en dan bij voorkeur zo snel als mogelijk omdat de jaarrekening en/of de aangifte op tijd de deur uit moet.

Maar ook bij de grotere vraagstukken en advisering is het accountants- en administratiekantoor het eerste aanspreekpunt. Vaak is het dan prettig om een fiscalist bij de hand te hebben die, desnoods, kan aanschuiven bij de bespreking met de klant en in overleg de zaak verder kan uitwerken.

Bastide Fiscalisten doen al meerdere jaren zaken met diverse accountants- en administratiekantoren als achterwacht, helpdesk en klankbord. Maar ook als adviseur voor hun cliënten.

Agrarische sector

Bij een boerenbedrijf is op fiscaal gebied veel te doen. In Nederland zijn er verschillende fiscale regelingen die oorspronkelijk in het leven geroepen zijn voor boeren. Bijvoorbeeld de landbouwvrijstelling voor landbouwgronden, de vrijstelling voor de schenk- en erfbelasting bij bedrijfsoverdracht, de landbouwvrijstelling in de overdrachtsbelasting alsmede het al dan niet opteren voor deelname aan de BTW.

Ook als gaat om verplaatsingen van bedrijven, al dan niet gedwongen, binnen of buiten Nederland is er op fiscaal gebied veel te doen. Er bestaan belastingregelingen om de verplaatsing fiscaal vriendelijk te laten verlopen. Dit kan bijvoorbeeld via een herinvesteringsreserve of uitstel van betaling bij emigratie.

Verder wordt door agrariërs veel samen gewerkt zowel binnen als buiten de familie in de vorm van een maatschap of ook vennootschap onder firma. Het opzetten van een dergelijk samenwerkingsverband vergt de nodige aandacht en tijd zeker ook als het gaat om de fiscale vraagstukken die daarbij spelen.

De BV wordt ook binnen de landbouw gebruikt om de onderneming in uit te oefenen. Het blijkt in de praktijk dat bij het oprichten en overdragen van het boerenbedrijf aan de BV als het (geruisloos) terugkeren uit de BV er de nodige fiscale voetangels en -klemmen bestaan waar rekening mee moet worden gehouden.

Binnen Bastide Fiscalisten bestaat ruime ervaring in de begeleiding en advisering van boeren, maar ook in de begeleiding en advisering van hun accountants- en administratiekantoren op agrarisch fiscaal terrein.

Voor meer informatie kijkt u ook eens op de speciale agro-fiscale website van ons kantoor: Agro-fiscaal.nl 

Contact opnemen

Bedrijfsovername

De bedrijfsovername is in goede handen bij een accountants- of administratiekantoor, zeker als het gaat om de becijferingen en het controleren van de gevoerde administratie. Een fiscalist heeft daarentegen de taak om te beoordelen of de manier van overnemen fiscaal interessant is en of bepaalde fiscale regelingen wel van toepassing zijn.

Bedrijfsovername in de familiesfeer biedt vooral mogelijkheden om fiscaal onbelast te schenken en ook om inkomsten-, vennootschaps- en overdrachtsbelasting te voorkomen en uit te stellen. Het blijkt dat dit vaak een ‘woud van regelingen’ is waarbij het goed is om het overzicht te behouden en er ook op te letten dat uiteindelijk het juiste resultaat bereikt wordt.

Bij bedrijfsovername kunnen ook allerlei juridische vraagstukken naar boven komen ten aanzien van bijvoorbeeld (samenwerkings)overeenkomsten, arbeidsrecht en huurrecht. Binnen Bastide kan dan samengewerkt worden met Bastide Advocaten zodat ook deze vraagstukken beantwoord kunnen worden.

Fiscale schuldsanering

Voor ondernemers en particulieren bieden wij hulp bij het oplossen van problemen bij de betaling van belastingschulden. Wij hebben daarbij een eigen werkwijze. Allereerst kijken wij of de belastingaanslagen terecht zijn opgelegd. De vervolgstap is het mogelijk saneren van belastingschulden bij bedrijfsbeëindiging, of juist saneren om bedrijfsbeëindiging te voorkomen.

Ook verlenen wij bijstand aan ondernemers die privé aansprakelijk zijn gesteld voor belastingschulden van hun onderneming. Dit kan gaan om een bezwaarprocedure bij de ontvanger maar ook om beroepsprocedures. Oplossingen zoeken wij in het saneren door passende regelingen en schuldakkoorden.

Particulieren helpen wij met belastingschulden door een passende betalings- of kwijtscheldingsregeling te treffen. Dit doen wij niet alleen voor belastingschulden maar ook voor schulden aan de Belastingdienst/Toeslagen.

Naast bijstand bij fiscale sanering ondersteunen wij klanten ook met andere invorderingsvraagstukken. Om aansprakelijkheid voor belastingschulden achteraf te voorkomen is het verstandig om bij het opzetten van een bedrijfsstructuur of samenwerkingsverband al rekening te houden met de vraag wie er aansprakelijk is voor de belastingschulden.

Particulieren

Hoewel wij geen belastingaangiftes opstellen, kunt u als particulier bij ons terecht voor belastingadvies en fiscale bijstand. Ervaring hebben wij niet alleen in inkeerprocedures, echtscheidingen, grensoverschrijdende situaties, ontslaguitkeringen, de problematiek rondom lijfrentes maar ook in deelname in investeringsverbanden.

Daarnaast procederen we voor particulieren naar aanleiding van correcties of navorderingsaanslagen. Hierbij kan gedacht worden aan een geschil over ziektekosten maar ook de fiscale gevolgen van erfrechtkwesties. Voor particulieren of gewezen ondernemers met een laag inkomen kunnen wij bijstand verlenen op basis van een toevoeging: gesubsidieerde rechtshulp. Wij verlenen ook bijstand bij problemen met toeslagen als huurtoeslag en/of kinderopvangtoeslag.

Indien gewenst kunnen wij werken op een vooraf overeengekomen offerte, zodat u zeker weet waar u aan toe bent.

Procederen

Een groot deel van onze tijd besteden wij aan fiscale procedures; dit begint meestal met een bezwaarprocedure bij de belastingdienst. De praktijk heeft ons geleerd dat procederen niet meteen inhoudelijk start, maar dat eerst bekeken moet worden of de belastingdienst aan alle wettelijke vereisten heeft voldaan. Ook schatten wij van te voren in wat de kansen en de kosten zijn van de procedure. Procederen vraagt vaak veel van een klant waardoor het spanning met zich mee brengt. Hiervoor willen wij uitdrukkelijk oog hebben om teleurstellingen te voorkomen.

Als een bezwaarprocedure niet leidt tot het beoogde resultaat, kan de gang naar de rechtspraak door middel van een beroepsprocedure volgen. Dit kan een beroep, hoger beroep maar ook beroep in cassatie zijn. Voor een beroepsprocedure in fiscale zaken heeft u geen advocaat nodig; een gemachtigd fiscaal specialist van Bastide kan u ook bijstaan.

Ondernemers staan wij niet alleen bij in boekenonderzoeken en in voorgenomen correcties op de aangifte, maar ook indien er (naheffings- en/of navorderings-) aanslagen met boetes worden opgelegd. Voor particulieren met een laag inkomen bieden wij de mogelijkheid bijstand te verlenen op basis van een toevoeging: sociale rechtsbijstand. Hierdoor betaalt u meestal alleen een eigen bijdrage voor de verleende rechtshulp.

Bastide Fiscalisten onderscheidt zich door oog te hebben voor de formele kant van de zaak en doordat wij ook bijstand kunnen verlenen aan klanten met een laag inkomen.

Rechtsvorm van de onderneming

Het is goed om de rechtsvorm van het bedrijf van tijd tot tijd kritisch te (laten) bekijken. Past de ondernemingsvorm nog wel bij de onderneming? Moet het bedrijf om fiscale of juridische redenen misschien ingebracht worden in een besloten vennootschap of moet deze juist uit de besloten vennootschap? Is het goed om met meerdere BV’s te ondernemen of is het juist goed om weer terug te gaan naar eenvoud?

Diensten van Bastide Advocaten en Fiscalisten

Bastide Advocaten en Fiscalisten houdt zich met vragen bezig zoals het omzetten van een eenmanszaak naar een besloten vennootschap, het aangaan van een maatschap of vennootschap onder firma, het juridisch splitsen of fuseren van één of meerdere BV’s. Wij hebben ervaring in het MKB, de agrarische en scheepvaartsector.

Het blijkt elke keer weer dat het hebben van één centraal aanspreekpunt belangrijk is zodat er rust heerst tijdens wijzigingen in de onderneming. Bastide Advocaten en Fiscalisten nemen dan ook bij voorkeur een centrale rol in bij het aanpassen van uw bedrijfsstructuur.

Kijk ook eens op de website van onze fiscalisten

Wilt u graag een eerste fiscaal advies ontvangen? Neem dan eens een kijkje op de website: www.indebv.nl een initiatief van Bastide Fiscalisten.

Scheepvaart

Nederland is van oorsprong een groot scheepvaartland. Omdat de (zee)scheepvaartsector een waardevolle sector voor Nederland is, wordt deze bijgestaan met diverse fiscale steunmaatregelen als de tonnageregeling voor zeescheepvaart en de afdrachtvermindering voor zeevarenden. Met toepassing van de tonnageregeling mag de winst op forfaitaire wijze worden bepaald in tegenstelling tot belastingheffing over het werkelijk rendement. Met de afdrachtvermindering voor zeevarenden kan de ondernemer met personeel in loondienst een korting krijgen op de te betalen loonheffing.

Bastide Fiscalisten begeleidt scheepvaartondernemers en hun accountants bij de tonnageregeling en andere fiscale vraagstukken op scheepvaart en maritiem gebied.

Kennis & kunde, onder één dak van betrokken specialisten.