Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht regelt de juridische verhouding tussen een werkgever en een werknemer. Wij staan zowel werkgevers als werknemers bij in de meest uiteenlopende arbeidsrechtelijke kwesties, variërend van het adviseren achter de schermen tot het voeren van noodzakelijke gerechtelijke procedures.

Het arbeidsrecht is al van toepassing bij het aangaan van een dienstverband tussen een werkgever en een werknemer. Onze dienstverlening op dit gebied is zeer breed. Wij kunnen arbeidsovereenkomsten voor u opstellen of u adviseren over de inhoud daarvan. Tevens kunt u bij ons terecht met vraagstukken die gedurende een dienstverband naar voren kunnen komen. U moet daarbij denken aan bijvoorbeeld: de reikwijdte van bedingen – waaronder het concurrentiebeding, een verlenging of wijziging van een arbeidsovereenkomst, arbeidsongeschiktheid of de beëindiging van een dienstverband. U bent bij ons aan het juiste adres voor juridische bijstand in al uw arbeidsrechtelijke kwesties.

Agrarisch recht

Bastide is thuis op juridisch gebied in de agrarische sector. Hierbij kan gedacht worden aan problematiek rondom pacht en bedrijfsopvolging. Wij volgen met belangstelling maar ook kritisch de ontwikkelingen van de laatste tijd in de agro-sector om de klanten daarmee van een evenwichtig en reëel advies te kunnen voorzien.

Een onderwerp waar de laatste tijd veel aandacht naar uit gaat is de duurzame energie in de agrarische sector. Een voorbeeld is de ontwikkeling van zonneweides. Bastide begeleidt landbouwers bij het tot stand komen van een goede optie- of reserveringsovereenkomst met een ontwikkelaar.

 

Burenrecht

Het mooie gezegde: ‘beter een goede buur, dan een verre vriend’, gaat helaas niet altijd op. Een geschil over bijvoorbeeld een erfafscheiding, een boom, een erfdienstbaarheid of enige andere vorm van hinder, kan in korte tijd de verhouding tussen u en uw buren volledig verstoren.

Op dergelijke situaties is het burenrecht van toepassing. Het burenrecht omvat het geheel van bevoegdheden en verplichtingen die eigenaren van naburige erven over en weer hebben.

Het burenrecht kan dus betrekking hebben op de meest uiteenlopende problemen die u met uw buren heeft. Mocht u in een geschil met uw buren dreigen te raken of is er inmiddels een conflict ontstaan, wij zullen met u proberen tot een passende oplossing van het geschil te komen.

Franchiserecht

Franchising is een veel voorkomende ondernemingsvorm, waarbij een zelfstandig ondernemer (de franchisenemer) een onderneming exploiteert binnen een door de franchisegever ontwikkelde formule. Dat levert beide partijen voordeel op.

Voor een franchisenemer heeft dit als voordeel dat hij – vaak als startend ondernemer met een beperkte investering aan een bewezen concept kan deelnemen en samen met franchisegever en andere franchisenemers dit  verder kan ontwikkelen en uitbouwen.

Voor de franchisegever is het voordeel dat hij zijn marktaandeel relatief eenvoudig kan vergroten en door het selecteren van franchisenemers wel kan waarborgen dat de kwaliteit van de formule wordt gehandhaafd.

Ons kantoor is aangesloten bij de Nederlandse Franchise Vereniging en wij staan zowel franchisegevers als franchisenemers bij.  Bijvoorbeeld bij het opstellen of beoordelen van franchiseovereenkomsten kunnen wij u adviseren. Ook wanneer er – om welke reden dan ook – sprake is van een conflict tussen franchisegever en franchisenemer(s) kunnen wij u van dienst zijn en zo nodig ook voor u procederen.

Huurrecht

Het huurrecht is dat deel van het recht dat zich bezighoudt met huurovereenkomst. Volgens de definitie in artikel 7:201 van het Burgerlijk Wetboek is huur: “de overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder, zich verbindt aan de andere partij, de huurder, een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie”.

Een verhuurder verstrekt het gebruik van een zaak waarbij de huurder een tegenprestatie moet betalen. In de wet zijn regels opgenomen die voor alle huurovereenkomsten gelden, ook zijn de specifieke verplichtingen van de verhuurder en de huurder opgenomen.

We hebben een ruime ervaring in huurzaken, variërend van kwesties betreffende huurprijsvermindering, problemen met (achterstallig) onderhoud, huurachterstanden en ontbindingen van huurovereenkomsten.

Wij staan verhuurders en huurders bij in zowel de particuliere en zakelijke sector. Onze ervaring beslaat zowel de verhuur en huur van woonruimte, als dat van bedrijfsruimte. Voor al uw vraagstukken op het gebied van huurrecht kunt u bij ons terecht voor deskundig advies en juridische bijstand.

Incassorecht

Heeft u alles al geprobeerd, maar uw facturen blijven onbetaald? Wij helpen u graag.

Bijna iedere ondernemer heeft er namelijk wel mee te maken, debiteuren die hun nota niet of niet op tijd betalen. Als de openstaande bedragen oplopen kan dit problemen opleveren voor uw bedrijfsvoering. Het is daarom van groot belang dat u uw incasso’s tijdig uit handen geeft. Door middel van een duidelijk en efficiënt incassotraject sporen wij uw debiteur aan om tot betaling over te gaan. U weet vooraf waar u aan toe bent en omdat wij de incassowerkzaamheden van u overnemen, heeft u de handen vrij voor andere belangrijke zaken.

Insolventierecht

Faillissementen zijn van alle tijden. Niet alleen als het economisch minder gaat komen faillissementen voor en er zijn vele oorzaken aan te wijzen. Het insolventierecht heeft niet alleen betrekking op faillissementen, maar ook op het voorkomen daarvan, het indien mogelijk of gewenst begeleiden van een faillissementsaanvraag of het realiseren van een doorstart.

De advocaten van ons kantoor zijn niet (meer) werkzaam als curator, maar hebben wel jarenlange ervaring als zodanig. Nu zijn wij voornamelijk gesprekspartner van de curator en zo nodig zijn tegenpartij.

Ondernemers en particulieren worden door ons geadviseerd voorafgaand aan een dreigend faillissement, tijdens een faillissement en vaak ook na afwikkeling daarvan. Ook bestuurders die door de curator worden aangesproken staan wij bij om claims af te weren.

Particulieren die niet meer aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen kunnen een beroep doen op de Wettelijke Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen (WSNP). De aanvraag daarvan wordt vaak door een gemeentelijke kredietbank of schuldhulpverleningsinstantie gedaan. Wij staan mensen bij wiens verzoek is afgewezen, van wie de wsnp tussentijds wordt beëindigd of wordt afgesloten zonder schone lei.

Ondernemings- en handelsrecht

Het ondernemingsrecht richt zich, zoals de naam al zegt op ‘ondernemingen’ en die komen in vele rechtsvormen voor; bijvoorbeeld als eenmanszaak, vennootschap onder firma of besloten vennootschap.

Het is, zeker wanneer meerdere personen binnen een onderneming samenwerken, van belang afspraken goed vast te leggen. Dat moet soms in statuten, maar wordt ook vaak in samenwerkingsovereenkomsten vastgelegd. In samenwerking met de fiscalisten van ons kantoor kunnen wij u adviseren op welke manier dit het beste kan.

Het handelsrecht is breed. Wij zien dat als ‘alles wat een ondernemer aan juridische zaken tegenkomt’. Dat zijn algemene voorwaarden, de overeenkomsten die hij sluit met leveranciers en afnemers en de uitvoering daarvan, arbeids- en huurovereenkomsten, overnamecontracten en wat er verder maar aan juridische aspecten binnen de onderneming aan de orde is. Op al deze terreinen kunnen wij u van dienst zijn.

Personen- en familierecht

Personen- en familierecht is meer dan alleen echtscheidingen. Ook alimentatiezaken, omgangsregelingen, erkenningen, vaderschapsacties, ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen vallen onder dit rechtsgebied. Ons kantoor biedt ook op al deze terreinen bijstand.

In samenwerking met NMI geregistreerde mediators en de fiscalisten van ons kantoor worden echtscheidingen (of scheidingen van tafel en bed) op gemeenschappelijk verzoek begeleid. Wanneer partijen niet gezamenlijk tot een oplossing komen treden wij ook op voor een van beide partijen.

Kennis & kunde, onder één dak van betrokken specialisten.